Gospodarka

Zmar� Mieczys�aw Wilczek. Mia� 82 lata

Wpisany przez Administrator środa, 30 kwietnia 2014 14:52

AddThis Social Bookmark Button
Dzi� zmar� Mieczys�aw Wilczek, minister przemys�u Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tw�rca s�ynnej ustawy o prowadzeniu dzia�alno�ci gospodarczej, uwa�a naje za najbardziej liberaln� w najnowszej historii Polski.
(fot. sxc.hu) ...
 

Tusk ma pos�uch w Europie? Unia energetyczna znajduje zwolennik�w

Wpisany przez Administrator środa, 30 kwietnia 2014 14:43

AddThis Social Bookmark Button
Donald Tusk przedstawi� koncepcj� utworzenia europejskiej unii energetycznej. Premier odby� szereg zagranicznych wizyt, aby przekona� polityk�w z kraj�w Unii Europejskiej do swojego pomys�u. Op�aci�o si� to, poniewa� koncepcja ta znajduje coraz szersze poparcie w Brukseli.
Donald Tusk, fot. premier.gov.pl ...

Po 10 latach w Unii Polska niemal podwoi�a PKB

Wpisany przez Administrator środa, 30 kwietnia 2014 13:28

AddThis Social Bookmark Button
Na tle nowych i starych kraj�w cz�onkowskich Unii Europejskiej Polska bardzo du�o zyska�a dzi�ki dobrze wykorzystanym �rodkom unijnym – uwa�a Jerzy Kwieci�ski, by�y wiceminister rozwoju regionalnego. Polski PKB wzr�s� o dwie trzecie, a eksport – prawie trzykrotnie. Na wsp�lnym unijnym rynku korzystaj� przedsi�biorcy, kt�rzy maj� wi�kszy rynek zbytu, a tak�e pracownicy, kt�rzy mog� przemieszcza� si� po krajach UE w poszukiwaniu pracy. W najbli�szych latach konieczne b�dzie jednak dostosowanie si� do nowych priorytet�w wsp�lnoty, jak wzrost innowacyjno�ci i wykorzystania odnawialnych �r�de� energii.
(fot. sxc.hu) ...
 

Co dziesi�ty aktywny zawodowo Polak pracuje za granic�

Wpisany przez Administrator środa, 30 kwietnia 2014 13:01

AddThis Social Bookmark Button
Od 2004 r. z Polski wyjecha�o za prac� tyle os�b, ile mieszka w Warszawie, czyli blisko 2 mln pracownik�w i przedsi�biorc�w, g��wnie na rynki starej unijnej pi�tnastki. To najwi�cej spo�r�d pa�stw naszego regionu, z wyj�tkiem Rumunii, sk�d wyjecha�o 2,4 mln os�b. W ostatnim czasie zjawisko ponownie przybra�o na sile, wbrew oczekiwaniom, �e b�d� nast�powa�y powroty do kraju. W rezultacie obecnie a� 10 proc. aktywnych zawodowo Polak�w pracuje poza granicami kraju – wynika z raportu think-tanku CEED Institute.
fot. sxc.hu ...

Ostatni dzie� na rozliczenie z fiskusem i korekt� zeznania bez strat

Wpisany przez Administrator środa, 30 kwietnia 2014 12:53

AddThis Social Bookmark Button
Na rozliczenie si� z urz�dem skarbowym zosta� tylko jeden dzie�. Ci, kt�rzy zeznanie ju� z�o�yli, powinni sprawdzi�, czy nie ma w nim �adnej pomy�ki. Korekta zeznania podatkowego powinna zosta� z�o�ona mo�liwie jak najszybciej – z�o�enie jej do ko�ca okresu rozliczeniowego nie powoduje �adnych negatywnych konsekwencji. Im d�u�sza b�dzie zw�oka, tym wy�sze b�d� odsetki. Traci si� te� prawo do cz�ci korzystnych rozwi�za�.
(fot. sxc.hu) ...
 

Strona 3393 z 4782

«pierwszapoprzednia3391339233933394339533963397339833993400następnaostatnia»

Wyszukiwarka Google

Twoja wyszukiwarka

 


Dzisiaj jest: Środa
20 Lutego 2019
Imieniny obchodzą
Euchariusz, Eustachy, Eustachiusz, Leon,
Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

Do końca roku zostało 315 dni.
Zodiak: Ryba